Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Operatorem Serwisu veloci.eu jest Marta Knap, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Drukarnia Dekoracji Marta Knap, ul. Wawelska 108, 64-920 Piła, NIP: 764-232-53-68, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Sklep Internetowy świadczy sprzedaż towarów i usług, a w szczególności usługi personalizowanego nadruku na odzieży i akcesoriach sportowych.
 3. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, zawarcia umowy o świadczenie usług lub zawarcia umowy sprzedaży jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w nowoczesną przeglądarkę internetową. Aby dokonać zakupów w Sklepie, Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup produktów.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen artykułów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty oraz ich usuwania.

REJESTRACJA

 1. Rejestracja w systemie jest bezpłatna, dobrowolna i nie jest konieczna do dokonania zakupów. Rejestracja następuje w momencie składania zamówienia przez system zamówień na stronie veloci.eu lub w dowolnym momencie, po przejściu do zakładki Moje Konto. Wraz z rejestracją należy podać adres e-mail oraz hasło. Klient zobowiązuje się nie podawać swojego hasła osobom trzecim.
 2. Administrator serwisu veloci.eu może pozbawić Klienta prawa do korzystania z portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w momencie, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
 3. W trakcie rejestracji swojego konta Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Dane osobowe podane w ten sposób będą przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o produktach podane na Stronie Internetowej veloci.eu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sklep Internetowy do Klientów, a nie ofertę w myśl Kodeksu Cywilnego.
 2. Przedstawione przez Sprzedawcę wszelkie materiały nie są gotowymi produktami. Oferowane artykuły to jedynie wzory graficzne mające na celu przybliżoną wizualizację gotowego produktu.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Stronę Internetową veloci.eu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 5. Wszystkie oferowane produkty są produktami wykonywanymi na bezpośrednie zamówienie klienta. Czas realizacji takich zamówień może wynosić do 5 do 7 dni roboczych.
 6. Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 Nr 4 poz. 28 ze zm.).
 7. Termin realizacji liczony jest od daty wpłynięcia na konto Sprzedawcy płatności za Zlecenie do momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi. Jeśli płatność zarejestrowano po godzinie 12:00, termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Sprzedawcy.
 8. W celu złożenia zamówienia Klient musi wypełnić formularz zamówienia, a w szczególności dokonać wyboru zamawianych towarów lub usług, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na który ma być wystawiony dokument sprzedaży (mogą to być różne adresy), wyboru sposobu płatności oraz dokonania wpłaty na konto Sprzedawcy.
 9. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych, które są niezbędne do właściwej obsługi zamówień. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 11. Zamówienia składane przez Klienta przyjmowane są z uwzględnieniem warunków i cen obowiązujących w chwili składania zamówienia.
 12. Każdorazowe zawarcie umowy (dokonanie zakupu) jest udokumentowane dokumentem sprzedaży.

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę Sklepu Internetowego dostępną pod domeną veloci.eu, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podjąć kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz potwierdzić złożenie zamówienia.
 3. Po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy” Klient zostanie przeniesiony na stronę zamówienia, gdzie może wybrać metodę płatności oraz sposób dostawy, a także podać adres, na jaki ma zostać doręczona przesyłka z zamówieniem.
 4. Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią chęć zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
 5. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” spowoduje wygenerowanie przez Sklep Internetowy wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w zamówieniu adres Klienta.
 6. Wiadomość e-mail, o której mowa powyżej, jest potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Wiadomość ta zawiera podsumowanie złożonego zamówienia, a w szczególności: przedmiot zamówienia, łączną cenę zamawianych produktów lub usług, sugerowaną metodę płatności oraz dostawy, a także adres pod jaki Sprzedawca dostarczy przesyłkę. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.
 7. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą otrzymania płatności na rzecz Sprzedawcy.

DOSTAWA

 1. Przesyłka dostarczana jest na adres podany przez Klienta w trakcie składania przez niego Zamówienia.
 2. Przy każdym Produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia.
 3. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu składa się czas realizacji Zamówienia przez Sklep Internetowy oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika.
 4. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu zapłaty przez Klienta na rzecz Sprzedawcy całej ceny za Zamówienie do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Produkty i wynosi od 5 do 7 dni roboczych.
 5. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.
 6. Aktualne formy dostawy oraz ich koszt dostępne są pod adresem URL https://veloci.eu/dostawa-i-platnosci/
 7. Koszt dostawy zamówień niestandardowych wyceniany jest indywidualnie.
 8. Zamówione w Sklepie Produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PŁATNOŚCI

 1. Ceny w Sklepie określone są w PLN (polskich złotych) i zawierają wszelkie należne cła i podatki.
 2. Sprzedawca wykorzystuje uznane i bezpieczne systemy płatności internetowych. Aktualna lista akceptowanych metod płatności znajduje się pod adresem URL https://veloci.eu/dostawa-i-platnosci/

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać na adres e-mail: info@veloci.eu
 4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  • żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 5. Zgłaszając reklamację Klient winien jest zawsze posługiwać się zamówionym Produktem, który chce zareklamować. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Klienta.
 6. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności. Klient ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru, dostarczenia zdjęć Sprzedawcy bądź jemu przedstawicielowi celem potwierdzenia wad.
 7. Reklamacji podlegają tylko i wyłącznie towary w stanie, w jakim zostały dostarczone. W przypadku odkrycia wad technicznych po zmodyfikowaniu produktu przez Klienta, reklamacja nie zostanie uznana.
 8. Do rozpatrzenia reklamacji wymagany jest dowód zakupu, a opakowanie zawierające reklamowany Produkt musi zawierać wszystkie elementy zamówionego zestawu.
 9. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia. Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
 10. Do wad technicznych nie zaliczają się różnice kolorów z uwagi na różnice w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe, a także faktyczne uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego sposobu użytkowania i/lub złej konserwacji produktu przez Klienta.
 11. Wadą techniczną nie jest pozostałość środka podkładowego na odzieży. Środek podkładowy jest wykorzystywany w procesie druku na odzieży i ewentualne jego pozostałości zostaną usunięte po pierwszym praniu.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystąpienia różnic sięgających nie więcej niż 5% pomiędzy deklarowanymi a faktycznymi wymiarami produktów.

USZKODZONE PRZESYŁKI

 1. Jeżeli dostarczona przesyłka posiada widoczne uszkodzenia, Zamawiający jest zobowiązany do odmówienia przyjęcia przesyłki lub złożenia reklamacji do firmy kurierskiej w dniu dostawy towaru oraz poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy drogą mailową na adres info@veloci.eu
 2. W przypadku dochowania powyższej procedury Sprzedawca w ciągu 10 dni roboczych wyśle ponownie wybrany Produkt przez Klienta bez dodatkowych kosztów albo dokona zwrotu zapłaconej ceny.
 3. W przypadku wykrycia uszkodzenia opakowania po wyjściu kuriera reklamacja nie zostanie uwzględniona.

BRAK PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z uwagi na to, iż nabywane w Sklepie towary i usługi (naklejki, odzież personalizowana itp.) są konfigurowane i wykonywane na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia złożonego przez Klienta, zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 , poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta w trybie art. 27 ww. ustawy (czyli zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny ) nie przysługuje.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawane przez Sprzedawcę produkty w ramach Sklepu internetowego objęte są prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 • Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym sklep internetowy Sprzedawcy.
 • Administratorem danych osobowych jest Arkadiusz Knap, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kameleon Colours Arkadiusz Knap, ul. Wawelska 108, 64-920 Piła, NIP: 764-101-90-20, zwany dalej Sprzedawcą.
 • Zgodnie z ww. ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.
 • Informacje o tym w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem URL https://veloci.eu/polityka-prywatnosci/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartych z Klientami nie będącymi Konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 • Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://veloci.eu/regulamin/ skąd Klienci mogą go w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.